Theses 

Transformations: Woman - Bear Relationships in Canadian Literature and Human - Bear Relationships in Canada – Bc. Zuzana Janoušková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Bc. Zuzana Janoušková

Diplomová práce

Transformations: Woman - Bear Relationships in Canadian Literature and Human - Bear Relationships in Canada

Transformations: Woman - Bear Relationships in Canadian Literature and Human - Bear Relationships in Canada

Anotace: V této práci se autorka zabývá transformací v západní společnosti od utlačování žen a zvířat k jejich osvobození. Autorka se snaží dokázat, že kulturní konstrukty, např. patriarchát, gendrové rozdělení atp., jsou v západním myšlení natolik zakořeněny, že ovlivňují chování většiny lidí, aniž by si toho byli vědomi. Protože však dochází ke změnám těchto kulturních konstruktů, mění se i lidské chování. Autorka užívá dva základní koncepty, jmenovitě západní světonázor a organický světonázor, pomocí kterých ukazuje co se děje, když jeden světonázor dominuje druhému. Tyto světonázory jsou aplikovány na vztah žen a medvědů ve třech literárních dílech. Jedná se o román Ona (Elle) od Douglase Glovera, Medvěd (Bear) od Marian Engelové a několik verzí příběhu původních obyvatel nazvaného Dívka, která si vzala medvěda (The Girl Who Married the Bear). Dále jsou oba světonázory použity při pohledu na vztahy člověka a medvěda v Kanadě. Západní světonázor, který se zakládá na poznatcích západní vědy a jejím vývoji, a také na filosofii Reného Descarta, považuje ženy a zvířata za podřízené mužům. Ten také vytvořil dualismy žena-muž, příroda-kultura, racionální znalost-intuitivní moudrost. Organický světonázor ctí všechny živé organismy a divá se na Zemi jako na jeden z takovýchto organismů. Lidé sdílející tento světonázor se snaží chránit žijící druhy; nevnímají medvědy jako hrozbu, ale jako vítaného obyvatele a důležitou známku zdravého ekosystému. V této práci nejsou tyto dva světonázory vnímány v opozici, ale jako přístupy, které by měly spolupracovat a být ve vzájemné rovnováze. Ve druhé kapitole se autorka zabývá literárními díly, na kterých ukazuje dominanci mužů nad ženami, a způsoby, jak se ženy s tímto postavením vypořádávají. Autorka se blíže dívá i na vztahy hlavních hrdinek, Elle, Lou a Dívky s medvědy. Ti jsou chápáni jako rovnocenní partneři žen, jejich přátelé, společníci, a v jednom případě také milenci, kteří jim pomáhají překonat nadvládu mužů. Autorka se také věnuje zobrazení zneužívání medvědů v těchto dílech. Toto téma je dále rozvinuto ve třetí kapitole, kde autorka zkoumá dominanci člověka nad medvědy v Kanadě a Severní Americe. Při analýze vztahu člověka a medvěda se autorka snaží objasnit mylné názory o medvědech, které jsou rozšířeny mezi veřejností. Autorka popisuje povahu medvědů tak, jak ji vnímají zoologové a lidé žijící v každodenním kontaktu s medvědy.

Abstract: In this thesis I trace a form of transformation in Western society, from the oppression of women and animals to their liberation. I wish to prove that cultural constructs such as patriarchy, gender division, etc. are so embedded in Western thinking, that majority of humans behave in accordance with them. At the same time, as the cultural constructs change, human behaviour changes. In order to show what happens when one world view dominates other I use two main concepts of the Western and organic world views, which I apply on women-bear relationships in three literary works, Glover’s novel Elle, in Marian Engel’s novel Bear and several versions of an aboriginal story called “The Girl Who Married the Bear,” and on human-bear relationships in Canada. The Western world view, which is based on Western science and its development over the course of centuries, as well as on the philosophy of Descartes, has treated women and animals as inferior to men. It has also created dualism such as women-men, nature-culture, rational knowledge-intuitive wisdom. The organic world view reveres all living organisms and sees the Earth as one of such an organism. Its supporters aim to protect living species; do not see bears as a threat but rather as welcome inhabitants and important markers of a healthy habitat. In this thesis the two world views are not perceived as two competing views, but views that should be cooperating and in balance. In the second chapter I demonstrate on the three literary works the domination of Western men over women and how women cope with this. I also explore the relationships of the female characters, Elle, Lou and the Girl, to bears. The bears are seen as equal partners to women, as friends, companions, and/or lovers, who help them overcome male domination. I also touch on how bears are mistreated in these literary works, a theme that is discussed in more depth in the third chapter, as I examine the domination of humans over bears in Canada and North America. By looking at the human-bear relationship, I also intend to clarify misconceptions about bears that are widespread among the general public, by showing what zoologists and people who have an everyday association with these animals believe to be the nature of bears.

Keywords: Western worldview, organic worldview, Cartesian dualisms, bear, hunting, bear-baiting, dancing bears, holistic perspective, animism

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2011
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Kateřina Prajznerová, M.A.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 20:19, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz