Lukáš Fiala

Bakalářská práce

Interaktivní výuka lineární algebry na internetu

Interactive learning of linear algebra on internet
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá usnadněním výuky lineární algebry ve vybraných oblastech. Cílem práce je navržení a vytvoření webové stránky, která uživatelům pomůže snázeji dosáhnout požadované znalostní úrovně. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je tvořena java applety, ve kterých je možno si prakticky vyzkoušet zejména práci s maticemi a řešení soustav lineárních rovnic, různé …více
Abstract:
This bachelor project deals with the simplification of the education of linear algebra in the selected sections. The goal of my work is to design and create a web page which would help users to reach required knowledge level more easily. The project is divided into two major parts. First of them is created by java applets in which is possible to exercise working with matrices and solving the system …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Vít Vondrák
  • Oponent: Petra Šarmanová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Počítačová matematika