Bc. Veronika Buchlovská

Bachelor's thesis

Chráněné bydlení při Domově pro osoby se zdravotním postižením "Domov Horizont"

Sheltered housing at Home for people with health disabilities “Domov Horizont“
Abstract:
Anotace Tato bakalářská práce se zabývá chráněným bydlením při Domově pro osoby se zdravotním postižením. Cílem bylo zjistit zdali tato forma transformace sociálních služeb klientům vyhovuje a jaký má na ně dopad. Teoretická část je rozdělena na dvě kapitoly. První kapitola se věnuje mentálnímu postižení. Ve druhé kapitole se zaměřujeme na vzdělání žáků a studentů s mentální retardací a na sociální …more
Abstract:
Abstract This bachelor thesis deals with sheltered housing at Home for people with health disablement. The aim was to find out if this form of transformation of social services satisfies the needs of clients and what impact it has on them. The theoretical part is divided into two chapters. The first chapter is devoted to mental disabilities. In the second chapter we focus on educating pupils and students …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2016
  • Supervisor: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.
  • Reader: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta