Bc. Veronika Buchlovská

Bachelor's thesis

Chráněné bydlení při Domově pro osoby se zdravotním postižením "Domov Horizont"

Sheltered housing at Home for people with health disabilities “Domov Horizont“
Anotácia:
Anotace Tato bakalářská práce se zabývá chráněným bydlením při Domově pro osoby se zdravotním postižením. Cílem bylo zjistit zdali tato forma transformace sociálních služeb klientům vyhovuje a jaký má na ně dopad. Teoretická část je rozdělena na dvě kapitoly. První kapitola se věnuje mentálnímu postižení. Ve druhé kapitole se zaměřujeme na vzdělání žáků a studentů s mentální retardací a na sociální …viac
Abstract:
Abstract This bachelor thesis deals with sheltered housing at Home for people with health disablement. The aim was to find out if this form of transformation of social services satisfies the needs of clients and what impact it has on them. The theoretical part is divided into two chapters. The first chapter is devoted to mental disabilities. In the second chapter we focus on educating pupils and students …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2016
  • Vedúci: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta