Theses 

Rizikový a rozvojový kapitál – Bc. Lukáš Lichtenberk

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Bc. Lukáš Lichtenberk

Bakalářská práce

Rizikový a rozvojový kapitál

Anotace: Tato bakalářská práce je zaměřena na rizikový a rozvojový kapitál. Venture kapitál, jak se mu také někdy říká, je v celosvětovém měřítku velmi významným zdrojem financování firem, které potřebují posílit kapitálovou bilanci a nastartovat tak dlouhodobou prosperitu. I když je rizikový a rozvojový kapitál ve světě velmi rozvinutý, v České republice tomu tak zatím není. Z velké části je to zaviněno historickým vývojem a tím samozřejmě i ovlivněným vývojem ekonomiky v této zemi. Dalšími překážkami na které investoři narážejí jsou legislativního charakteru. Do značné míry vyplývají z obtíží způsobených málo promyšlenou a překotnou transformací finančního sektoru a jeho institucí. V teoretické části práce je zmíněna problematika rizikového kapitálu, jeho charakteristika a typy. Další část je věnována investičnímu procesu, to znamená vstupu, monitoringu a exitu investora z firmy. Část aplikační se věnuje vývoji venture kapitálu ve světě, dále pak vývoji přímo v České republice a v závěru se práce věnuje celkovému hodnocení rizikového kapitálu v tuzemsku.

Abstract: This bachelor work is focused on a private capital issue. Venture capital, how it is sometimes called, is a very important source for financing companies in the world, which need to develop capital sheet and start long term prosperity. In spite of the fact that the private capital is very developed in the world, it is not the case in the Czech republic. It is the consequence of the historic and the economic development of this country. Other obstacles are of legislative character. The problem of private capital, his character and type is mentioned in the theoretical part. Next part is dealing with an investing process, i.e. entering, monitoring and exiting the company. The Application part is devoted to the development of venture capital in the world and then to the development in the Czech republic. The last part of this work is devoted to the complete evaluation of the private capital on the domestic market.

Klíčová slova: Abortive investments- Odmítnuté investice, Benchmark – srovnávací etalon, BIMBO (buy in management buy out) – Manažerský odkup podniku, Black list – Černý seznam, Bussines angels – Obchodní andělé CVCA – Czech Venture Capital Association – Česká asociace rizikového kapitálu, Due diligence – Prověřování, Early stage development capital – Financování raných stadií rozvoje klientské společnosti, EVCA – European Venture Capital Association – Evropská asociace rizikového kapitálu, Exit, Výstup investora z investice, Independent investors – Nezávislí investoři fondů rizikového a rozvojového kapitálu, Final investment proposal – Konečný investiční návrh, IPO – Initial public offering, Junk Bonds – Dluhopisy dynamicky se rozvíjejících společností s vysokou hladinou rizika, Later stage development, Expanzivní financování, Limited partnership – komanditní společnost, MBI – Management buy in – Manažerský odkup podniku, MBO – Management buy out – Manažerský odkup podniku, Private investment – Přímá investice do cílové společnosti, Rescue financing – Záchranné financování, Risk – Nahodilá událost, Start Up – Začínající podnik, Syndication – syndikace, Venture Capital – Rizikový a rozvojový kapitál, Yield – Výnos investice, tj. zisk, který investorovi jeho investice přináší.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Helena Kopalová
  • Oponent: Mgr. Jiří Horký

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 11. 2017 13:41, 47. (lichý) týden

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz