Theses 

Analýza konstrukce, sémantika a ikonografie součástí lidového oděvu na příkladu soukenných kalhot v západních Karpatech a středověkého kalhotového oděvu – Mgr. Martin Šimša, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Arts

Doctoral programme / field:
Historical Sciences (4-years) / Ethnology

Theses on a related topic

Display description
All theses

Mgr. Martin Šimša, Ph.D.

Doctoral thesis

Analýza konstrukce, sémantika a ikonografie součástí lidového oděvu na příkladu soukenných kalhot v západních Karpatech a středověkého kalhotového oděvu

Analysis of the structure, semantics and iconography of folk dress items, with a case study of woollen cloth trousers in the Western Carpathians and medieval trousers

Abstract: Výzkum lidového oděvu patřil po řadu let mezi frekventovaná témata domácí etnologie. Studie, které z něj vzešly, se však zabývaly spíše výzkumem ženských oděvních součástek a s ními související problematikou, kdežto mužský oděv byl spíše na okraji zájmu. Ve své práci bych rád tuto mezeru alespoň částečně zaplnil, a to na příkladu více než charakteristické mužské oděvní součástky – soukenných nohavic. Jejich nošení patřilo v minulosti k charakteristickým znakům tradičního mužského oděvu na východní a jihovýchodní Moravě. Současná etnologická věda spatřuje jejich původ ve vrcholném středověku, kdy předchozí vývoj vyústil ve vznik celistvých uzavřených kalhot. Přestože vědci předpokládají, že právě v nich mají nohavice tradičního oděvu svůj základ, dosud se žádná studie nepokusila toto spojení blíže prozkoumat a analyzovat. Základem naši práce proto bude konfrontace střihů středověkých a novověkých typů nohavic, s následným přihlédnutím k jejich územnímu rozšíření.

Abstract: Folk dress research has been a fraquent theme of domestic ethnology for many yers. The studies to which it gave rise paid attention rether to research into women`s garments while men`s dress did not meet with great interest. In my contribution, Iwould like to fill this gap at partially with an example of woollen cloth trousers – a very typical men`s garment. In the past, trousers were one of the characteristic features of traditional male dress in East and South- East Moravia. Contemporary ethnological science considers their origin to be in the High Middle Ages. At that time, the previuos evolvement resulted in undivided closed trousers. Although the scientists assume that folk trousers originated in these undivided trousers, no study has tried to investigate and analyse this relation. Therefore, our work shall be based on the confrontation of used for medieval and modern trousers, taking into their regional spread

Keywords: mužský oděv, kalhoty, spodní kalhoty, nohavice, lidový kroj, husar, střih, středověk, Valašsko, těšínské Slezsko, Karpaty, bracae, feminalia, male dress, trousers, underpants, hoses, cut, folk costume, Middle Ages, Wallachia, Cziesyn Silesia, Carpathians

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 12. 2014
  • Supervisor: prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc., PhDr. Mojmír Benža, PhD.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 19/4/2019 06:37, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz