Theses 

Návrh kritických zdrojů konkurenčních výhod výroby di-2-ethylhexylftalátu s využitím strategické analýzy – Dana Pavlíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu

Dana Pavlíková

Diplomová práce

Návrh kritických zdrojů konkurenčních výhod výroby di-2-ethylhexylftalátu s využitím strategické analýzy

Proposal of Critical Resources of Production Competitive Advantages Di-2-Ethylhexyl Phthalate Using Strategic Analysis

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá zpracováním marketingového průzkumu tržních příležitostí průmyslového výrobku di-2-ethylhexylftalátu v podmínkách společnosti DEZA, a.s. Teoretická část popisuje vybrané aspekty marketingové analýzy, marketingového výzkumu a marketingové strategie jako východiska práce. Praktická část se zabývá výrobou, charakteristikou surovin a analýzou oborů použití výrobku. Marketingovým výzkum poznává, posuzuje a hodnotí výsledky makroprostředí, konkurenčních a tržních faktorů. Marketingová strategie vyhodnocuje klíčové faktory a ukazuje na variantní řešení. Práce zaměřuje pozornost na kritické faktory úspěchu představující zdroje konkurenčních výhod a vytváří návrh kritických hodnot pro budování zdrojů konkurenčních výhod.

Abstract: This thesis is entitled which deals with the processing of market research market opportunities for industrial product of di-2-ethylhexylphthalate in terms of stock DEZA. The theoretical part describes some aspects of marketing analysis, marketing research and marketing strategies as a way of work. The practical part deals with the production, analysis and charakterstikou fields of use. Marketing research discovers, assesses and evaluates the results of the macro, competitive and market factors. Marketing Strategy assesses key factors and points to alternative solutions. The work focuses attention on the critical success factors represent sources of competitive advantages and creates value for the design of critical resources, building competitive advantage.

Klíčová slova: Ftalát, legislativa, konkurenti, segmentace trhu, BCG model, klíčové faktory úspěchu, zdroje konkurenčních výhod, GE model, kritické hodnoty zdrojů konkurenčních výhod.

Keywords: Phthalate, legislation, competitors, market segmentation, the BCG model, key success factors, sources of competitive advantage, the GE model, the critical value of the sources of competitive advantage.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: Václav Nétek
  • Oponent: Jiří Rusek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 07:01, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz