Daniel Kadura

Bakalářská práce

Platforma pro měření neelektrických veličin prostřednictvím Raspberry Pi a IQRF - laboratorní model

Platform for Measuring of Non-electrical Quantities through the Raspberry Pi and IQRF - Laboratory Model
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem laboratorního modelu pro bezdrátové měření neelektrických veličin, konkrétně vzdálenosti, jejíž měření je realizováno pomocí ultrazvukového senzoru SFR08, teplota a relativní vlhkost je měřena senzorem SHT21 a intenzita osvětlení je měřena fotorezistorem. Bezdrátový přenos dat zajišťuje IQRF modul řady TR-72D společnosti Microrisc. Další zpracování naměřených …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the design of a laboratory model for wireless measurement of non-electrical quantities, namely the distance measured using the ultrasonic sensor SFR08, the temperature and relative humidity are measured by the SHT21 sensor and the intensity of the light is measured by the photoresist. Wireless data transmission is provided by the Microrisc TR-72D IQRF module. Next processing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2019
  • Vedoucí: Martin Pieš
  • Oponent: Roman Žárský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava