Ing. Petra Šustalová

Bakalářská práce

Proč odcházejí? Determinanty mezinárodní migrace

Why are they leaving? Determinants of international migration
Anotace:
Tato bakalářská práce nazvaná ,,Proč odcházejí? Determinanty mezinárodní migrace.“ si klade za cíl odhalit determinanty ovlivňující rozhodnutí opustit zemi původu. První část práce je zaměřena na popis teoretických přístupů k migraci. Následně jsou popsány současné modely zkoumající mezinárodní migraci. Pozornost je věnována struktuře modelu a volbě použitých proměnných. V poslední části je sestaveno …více
Abstract:
This bachelor thesis called “Why they leaving? Determinants of international migration” is aiming to reveal determinants that influence the decision to leave country of origin. The first part of the thesis is focused on description of theoretical approaches to migration. Next part describes current models examining international migration. Attention is paid to structure of the model and selection of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Štěpán Mikula, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Slanicay, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta