Vendula Abrahámová

Bakalářská práce

Identifikace a zhodnocení klíčových faktorů ovlivňujících rentabilitu společnosti GAS s.r.o.

Identification and Evaluation of the Key Factors Affecting Profitability of GAS s.r.o. Company
Anotace:
Tato bakalářská práce je zpracována na téma finanční analýzy společnosti poskytující služby v plynárenství za roky 2009 - 2013. Hlavní cíl práce je zaměřen na identifikaci a zhodnocení klíčových faktorů ovlivňujících rentabilitu s využitím následujících ukazatelů: rentabilita vlastního kapitálu, rentabilita celkových aktiv, rentabilita tržeb a rentabilita dlouhodobého kapitálu včetně pyramidového rozkladu …více
Abstract:
This thesis is elaborated on the topic of financial analysis of company providing services in the gas industry during the period 2009 - 2013. Main goal of this analysis is concentrated on identification and evaluation of the key factors affecting profitability. There are used following indicators: ROE, ROA, ROS and ROCE including pyramidal decomposition of ROE. Fractional goals of the analysis are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2016
  • Vedoucí: Petr Gurný
  • Oponent: Pavel Jančálek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava