Theses 

Syndrom vyhoření u policistů – Bc. Radek Sívek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Radek Sívek

Diplomová práce

Syndrom vyhoření u policistů

Burnout among police officers

Anotace: Tato diplomová práce s názvem Syndrom vyhoření u policistů se zabývá zvládáním tohoto jevu policisty v přímém výkonu služby. V souladu s tím zní hlavní výzkumná otázka takto: "Jakými způsoby je v Policii ČR zvládán syndrom vyhoření a jeho symptomy, vyskytující se u policistů v přímém výkonu služby?" Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části je konceptualizován pojem zvládání a okolnosti, které ho ovlivňují. Dále je definován syndrom vyhoření, jeho příčiny a symptomy. Následuje charakterizace organizace Policie ČR a pojmu policista, který je dále rozpracován ve vazbě na přímý výkon služby policistů a na syndrom vyhoření a stres policistů. V úvodu empirické části je popsána zvolená kvalitativní metoda zkumání a metoda sběru dat, kterou tvoří polostrukturovaný rozhovor a rovněž samotná realizace výzkumu. Následuje analýza dat a prezentace zjištění a poté závěr, který obsahuje návrh opatření.

Abstract: The diploma thesis Burnout among police officers deals with the phenomenon of coping with burnout with regard to police officers in direct service. Accordingly, the main research question is: "Which ways are used for treating burnout and its symptoms in Policemen in direct service in Czech Police?" The thesis is divided into theoretical and empirical part. As for the former, the coping with the burnout and its circumstances are conceptualized. Further, the burnout syndrome is defined and so are its causes and symptoms. The following chapters are dedicated to the organization of the Czech Police and the notion of a Policeman, which is examined in connection with direct service. The notions of burnout and occupational stress are also mentioned. When it comes to the latter, a method of research and an informational method are described in the beginning of the empirical part. A semi-structured interview and a research realization are attached. The final part deals with the analysis and presentation of findings. As for conclusion, it contains a proposal of possible precautions.

Klíčová slova: Klíčová slova, syndrom vyhoření, symptomy, policista, přímý výkon služby, zvládání, zátěž, stres Key Words, burnout syndrome, symptoms, police officer, direct service, coping, ballast, stress

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Lenka Kříčková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 07:01, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz