Jaroslav Votoček

Bachelor's thesis

Stabilizace území po hornické činnosti v lokalitě bývalého dolu Vítězství v katastrálním území Horní Kalná

The stabilisation of the landscape after the mining activities in the area of the former Mine Vítězství in the Horní Kalná
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o celé šíři problematiky likvidace starých důlních děl po hornické činnosti na příkladu bývalého rudného Dolu Vítězství v k. ú. Horní Kalná až po finální sanaci území a jeho navrácení do kvazipůvodního stavu. Práce pojednává o legislativním vymezení pojmů „důlní dílo“, jejich rozdělením, způsobem oznámení do celostátní evidence, o způsobu jejich zajištění z hlediska bezpečnosti …more
Abstract:
The bachelor’s thesis fully deals with the problem of the disposal of old mines after the mining activity using an example of the former ore mine Důl Vítězství in the cadastral area of Horní Kalná, including the final land reclamation and the return thereof to its quasi-original state. The thesis is concerned with the legislative definition of the term “mine”, classification thereof, the method of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2016
  • Supervisor: Vlastimil Hudeček
  • Reader: Arnošt Grmela

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava