Lucie Ondráková

Bakalářská práce

Účetní a daňové aspekty pohledávek z obchodního styku po splatnosti

Accounting and Tax Aspects of Overdue Receivables from the Business Relations
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Účetní a daňové aspekty pohledávek z obchodního styku po splatnosti“ je vyčíslení vlivu účetních a daňových opravných položek k pohledávkám po splatnosti, stejně jako odpisů těchto pohledávek na účetní výkazy. První kapitola je zaměřená na popis vzniku pohledávek a možnosti jejich zajištění. V druhé části je uveden teoretický popis tvorby a zúčtování opravných položek a …více
Abstract:
The subject of the bachelor thesis "Accounting and tax aspects of overdue trade receivables from the business relations" is quantifying the impact of tax and accounting provisions for overdue receivables as well as the depreciation of these assets in financial statements. The first chapter is devoted to description of debts origin and the possibilities of their coverage. The second part provides a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: Dagmar Bařinová
  • Oponent: Jaroslav Nejedlík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava