Theses 

Rozbor současných přístupů k analýzám systémů měření atributivních znaků kvality – Jana Hadvičáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jana Hadvičáková

Diplomová práce

Rozbor současných přístupů k analýzám systémů měření atributivních znaků kvality

Analysis of Present Approaches to Measurement Systems Analysis of the Attributive Quality Characteristics

Anotace: Diplomová práce Rozbor současných přístupů k analýzám systémů měření atributivních znaků kvality je řešená v rámci SGS projektu. Hlavním cílem této diplomové práce je analýza získaných poznatků a definování problémových míst používaných metod, a podrobná analýza problémových míst a definování opatření k minimalizaci jejich vlivu na výsledky analýzy. Teoretická část je věnována analýze systému měření pro měřitelné a neměřitelné znaky kvality a podrobněji jsou zde popsány metody pro atributivní znaky kvality. Dále je popsána nejistota měření, kde je také podrobněji popsána metoda Quasi důkaz. Praktická část je věnována analýze systému měření pro datové soubory, které jsou vyhodnocovány pomoci metody křížových tabulek, modelu detekce signálu a Quasi důkaz bez znalosti referenční hodnoty. V závěru této práce je analýza problémových oblasti a minimalizaci jejich vlivu na výsledky.

Abstract: Thesis „Analysis of Present Approaches to Measurement Systems Analysis of the Attribuive Quality Charakteristics“ is solved within SGS project. The main objectiv of this thesis is analysis of gained knowledge and define the problem areas of the used methods and detailed analysis of the problem areas and define measures to minimize their impact on the analysis resulsts. The teoretical part is dedicated to the measuremnt system analysis of measurable and attributive quality charakteristice and detailed are described metohods for attributive quality charakteristics. Next part is described uncertainty of measurement, where the Quasi-proof method is also describe in more detail. Practical part is dedicated mesurement system analysis for individual data files, which are evaluated using the method of cross-table model, signal detection and Quasi-proof without knowledge of the reference value. In the conclusion of the thesis is the analysis of problem areas and minimize their impact on the results.

Klíčová slova: Měření, analýza systému měření, atribut, kontrola

Keywords: Measurable, Measurement system analysis, Attribut, Control

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Pavel Klaput
  • Oponent: Pavlína Mikulová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 03:06, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz