Theses 

Rozbor současných přístupů k analýzám systémů měření atributivních znaků kvality – Jana Hadvičáková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Jana Hadvičáková

Master's thesis

Rozbor současných přístupů k analýzám systémů měření atributivních znaků kvality

Analysis of Present Approaches to Measurement Systems Analysis of the Attributive Quality Characteristics

Abstract: Diplomová práce Rozbor současných přístupů k analýzám systémů měření atributivních znaků kvality je řešená v rámci SGS projektu. Hlavním cílem této diplomové práce je analýza získaných poznatků a definování problémových míst používaných metod, a podrobná analýza problémových míst a definování opatření k minimalizaci jejich vlivu na výsledky analýzy. Teoretická část je věnována analýze systému měření pro měřitelné a neměřitelné znaky kvality a podrobněji jsou zde popsány metody pro atributivní znaky kvality. Dále je popsána nejistota měření, kde je také podrobněji popsána metoda Quasi důkaz. Praktická část je věnována analýze systému měření pro datové soubory, které jsou vyhodnocovány pomoci metody křížových tabulek, modelu detekce signálu a Quasi důkaz bez znalosti referenční hodnoty. V závěru této práce je analýza problémových oblasti a minimalizaci jejich vlivu na výsledky.

Abstract: Thesis „Analysis of Present Approaches to Measurement Systems Analysis of the Attribuive Quality Charakteristics“ is solved within SGS project. The main objectiv of this thesis is analysis of gained knowledge and define the problem areas of the used methods and detailed analysis of the problem areas and define measures to minimize their impact on the analysis resulsts. The teoretical part is dedicated to the measuremnt system analysis of measurable and attributive quality charakteristice and detailed are described metohods for attributive quality charakteristics. Next part is described uncertainty of measurement, where the Quasi-proof method is also describe in more detail. Practical part is dedicated mesurement system analysis for individual data files, which are evaluated using the method of cross-table model, signal detection and Quasi-proof without knowledge of the reference value. In the conclusion of the thesis is the analysis of problem areas and minimize their impact on the results.

Keywords: Měření, analýza systému měření, atribut, kontrola

Keywords: Measurable, Measurement system analysis, Attribut, Control

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2018
  • Supervisor: Pavel Klaput
  • Reader: Pavlína Mikulová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Other references 


Go to top | Current date and time: 26/6/2019 16:17, Week 26 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz