Bc. Marcela Elssnerová

Master's thesis

Výkon státní správy v obcích I. stupně

Performance of State Administration in Municipalities of the 1st Level
Abstract:
Diplomová práce se zabývá výkonem státní správy na obcích I. typu. V úvodu se věnuje základním pojmům, které s výkonem státní správy souvisejí. Dále se věnuje postavení obcí, jejich působností a vztahy mezi obcemi a kraji. V práci jsou popsány vybrané problémy obcí při výkonu státní správy a názorně ukázány v praktickém příkladu. V závěru práce jsou navrhované změny de lege ferenda.
Abstract:
Thesis deals with performance of state administration in municipalities of the 1st level. In introduction it dedicates basic concept, which performance of state administration relates. Next it dedicates status of villages, their competence and relations between villages and regions. Thesis describes selected issues in the performance of state administration and illustratively shown in a practical example …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2017
  • Supervisor: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
  • Reader: JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta