Theses 

Stanovení celkového zatížení podlahy ze statických i dynamických sil u průmyslových pracích strojů – Pavla Hajdová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Pavla Hajdová

Diplomová práce

Stanovení celkového zatížení podlahy ze statických i dynamických sil u průmyslových pracích strojů

Floor Total Load Assessment from Static and Dynamic Forces for Industrial Washing-machines

Anotace: HAJDOVÁ, P. Stanovení celkového zatížení podlahy ze statických i dynamických sil u průmyslových pracích strojů: diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra částí a mechanismů strojů, 2015, 63 s. Vedoucí práce: doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Diplomová práce se zabývá tématem stanovení celkového zatížení podlahy ze statických i dynamických sil u průmyslových pracích strojů. Rešerše je zaměřena na problematiku sil do podlahy na základě již provedených experimentů a vyhodnocení stochastických údajů na základě pravděpodobnostní teorie. V další části se zabývám návrhem vhodné metodiky měření. Dále se věnuji návrhu snímače, který je určen pro měření sil do podlahy v grafických programech a jeho vyhodnocení pomocí metody MKP (metoda konečných prvků). Závěr diplomové práce se věnuje vyhodnocení poměrného prodloužení dvou typů snímačů.

Abstract: HAJDOVÁ, P. Floor Total Load Assessment from Static and Dynamic Forces for Industrial Washing-machines: Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of machine parts and mechanisms, 2015,63 s. Thesis head: doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. This thesis deals with the determination of total floor load of static and dynamic forces in industrial washing machines. Search is focused on the forces into the floor on the basis of already performed experiments and evaluation data on the basis of the stochastic probability theory. The next section deals with the design of appropriate measurement methodology. Furthermore, the proposal deals with the sensor, which is designed to measure forces in the floor graphics programs and its evaluation method using FEM (Finite Element Method). The final section is devoted to evaluating the elongation of two types of sensors.

Klíčová slova: Diplomová práce, Stanovení celkového zatížení podlahy ze statických i dynamických sil u průmyslových pracích strojů

Keywords: Thesis, Floor Total Load Assessment from Static and Dynamic Forces for Industrial Washing-machines

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: Zdeněk Folta
  • Oponent: Milena Hrudičková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 03:51, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz