Veronika Muchová

Diplomová práce

Právní a ekonomické aspekty označování alergenů v potravinách a pokrmech

Legal and Economic Aspects of the Labeling of Allergens in Foods and Meals
Anotace:
Téma diplomové práce je Právní a ekonomické aspekty označování alergenů v potravinách a pokrmech. Cílem práce je tedy objasnění nejdůležitějších pojmů a zhodnocení přínosu právních norem, které podnikatelům ukládají povinnost označovat alergeny ve svých produktech. Toto téma je ještě stále aktuální a plné otázek díky novelám, které vstoupily v platnost začátkem roku 2015. Problematika označování alergenů …více
Abstract:
The name of this diploma thesis is Legal and Economic Aspects of the Labeling of Allergens in Foods and Meals. The aim of the thesis is to explain the most important terms and evaluate a contribution of legal norms, by which the entrepreneurs are obliged to label allergens in their products. This topic is still topical and full of questions thank to the amendments coming into force at the beginning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedoucí: Damian Czudek
  • Oponent: Michal Janovec

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava