Bc. Michaela Ochmanová

Master's thesis

Uplatnění modelu EFQM ve vybrané společnosti

The Application of EFQM Excellence Model in Selected Company
Abstract:
Cílem této diplomová práce je vytvoření projektu, zabývající se možností zavedení a uplatnění modelu EFQM excelence ve vybrané společnosti. Tato práce je rozdělena na část teoretickou, ve které je vypracována literární rešerše na zadané téma a část praktickou, kde je uvedena analýza současného stavu podniku. Dále je vytvořeno hodnocení analytické části a na jejím základě vytvořen projekt. V poslední …more
Abstract:
The object of this master thesis is to create a project that deal with posibility of implemen-tation and application of EFQM Excellence model in chosen company. This tesis is devi-ded into theoretical part, in which is elaborated literature search on selected topic and practical part, in which is shown an analysis of present situation of company. Below there is created an evaluation of analytical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Petr Briš, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Ochmanová, Michaela. Uplatnění modelu EFQM ve vybrané společnosti. Zlín, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe