Petr Štěpán

Diplomová práce

Tvorba koncepce společenské odpovědnosti ve vybrané organizaci

Creation of Corporate Social Responsibility Conception in a Selected Company
Anotace:
Tématem této diplomové práce je společenská odpovědnost ve vybrané společnosti. Cílem této práce je popsat vybranou společnost a analýza současné situace společenské odpovědnosti. Tato práce je rozdělena do dvou hlavních částí, a to jmenovitě na část teoretickou a část praktickou. První část zahrnuje teoretickou základnu společenské odpovědnosti, která je zároveň východiskem pro další část této práce …více
Abstract:
The topic of this thesis is Corporate Social Responsibility in the selected organisation. The aim of this thesis is to describe the selected company and analyse the current situation of social responsibility. This thesis is divided into two main parts, namely theoretical part and practical part. The first part contains theoretical base of the corporate social responsibility that is also the background …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: Martin Černek
  • Oponent: Veronika Kubjátová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava