Aleš Peter

Master's thesis

Simulace krutové zkoušky metodou konečných prvků

Simulation of torsion test by fine element method
Anotácia:
V předložené práci je provedeno vyhodnocení krutových plastometrických zkoušek Cr-Mo-V oceli do matematického modelu popisujícího závislosti přirozeného deformačního odporu na intenzitě deformace. Získané konstanty je možno následně použít v počítačové simulaci. Byly provedeny počítačové simulace krutové zkoušky metodou konečných prvků v softwaru FORGE 2008. V práci jsou uvedeny výsledky z 15 simulací …viac
Abstract:
In the present work, torsion plastometric tests of Cr-Mo-V steel are evaluated to the mathematical model, describing the dependence of flow stress on the equivalent strain. Obtained constants can be use in computer simulation. By finite element software FORGE 2008 was computed simulations of torsion tests. In the thesis are showed the results of 15 simulations with different input parameters. The most …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Tomáš Kubina
  • Oponent: Petr Unucka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Master programme / odbor:
Metalurgické inženýrství / Technologie tváření a úpravy materiálu