Jan Bican

Bakalářská práce

Problematika sanace sesuvu závěrného svahu kamenolomu Litice nad Orlicí

The issue of stabilization of the landslide of the final slope of the Litice nad Orlicí quarry
Anotace:
Bakalářská práce se stručně věnuje historii kamenolomu Litice nad Orlicí, charakteristice ložiska, hydrogeologickým poměrům včetně postupu těžby. Dále navazuje popis stávající technologie úpravy kameniva. Zasadním tématem je zajištění bezpečného provozu. Odstranění hrozby potencionálního nebezpečí v podobě neřízeného sesuvu severního závěrního svahu do prostoru V. etáže. Cílem práce je popsat vývoj …více
Abstract:
The bachelor's thesis briefly deals with the history of the Litice nad Orlicí quarry, the characteristics of the deposit, the hydrogeological conditions, including the mining process. The following is a description of the existing technology of aggregate treatment. Ensuring safe operation is a key theme. Removal of the threat of potential danger in the form of an uncontrolled landslide of the northern …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2021
  • Vedoucí: Jindřich Šancer
  • Oponent: Martin Štrejbar

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava