Tibor Borbély

Diplomová práce

Kvalitativní a ekonomické dopady zkrácení doby míchání stavebních směsí

Qualitative and Economics Impacts of Shortening the Blending Time of Construction Mixtures
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je problematika plánování a řízení kapacit se zaměřením na kapacitu výrobního zařízení. Charakteristika, výpočet a využití výrobní kapacity. Cílem práce je analyzovat, zda je možné zkrátit doby míchání vybraných cementových směsí, a tím zvýšit produktivitu výrobního zařízení aniž by došlo ke snížení kvality materiálu a vliv tohoto zkrácení z ekonomického hlediska.
Abstract:
The subject of this thesis is the issue of planning and capacity management with focus on capacity of the production equipment. Characteristics, analysis and utilization of production capacity. The main goal is to analyze whether it is possible to shorten the period of mixing selected cement mixtures and thus increase productivity of production equipment without reducing the quality of material and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Radim Lenort
  • Oponent: Pavel Wicher

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu