Bc. Luděk KOLÁŘ

Diplomová práce

Spalovny komunálního odpadu jako zdroj kombinované výroby energie

Municipal waste incinerators as a source of combined energy production
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou použití komunálního odpadu jako paliva pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie. Shrnuje vlastnosti komunálního odpadu a způsob likvidace škodlivých látek, které jsou produktem jeho spalování. Dále se zabývá problematikou opakovaně nevyhovujících provozních stavů a způsobů jejich eliminace.
Abstract:
The presented master thesis deals with the issue of using municipal waste as a fuel for combined heat and power generation. It summarizes the properties of municipal waste and the method of disposal of harmful substances that are the product of its incineration. It also deals with the issue of repeatedly unsatisfactory operating conditions and ways to eliminate them.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Emil Dvorský, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOLÁŘ, Luděk. Spalovny komunálního odpadu jako zdroj kombinované výroby energie. Plzeň, 2020. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/