Andrii Titov

Diplomová práce

Amorphous bilayered Co69Fe2Cr7Si8B14/Co59Fe12Cr7Si8B14 ribbons: Microstructure, magnetic properties and their stability

Amorphous bilayered Co69Fe2Cr7Si8B14/Co59Fe12Cr7Si8B14 ribbons: Microstructure, magnetic properties and their stability
Anotace:
Diplomová práce je věnována komplexnímu výzkumu strukturních a magnetických vlastností amorfních dvouvrstvých Co69Fe2Cr7Si8B14/Co59Fe12Cr7Si8B14 (Co/Co) pásků. Jejích povrchové a objemové vlastnosti a vlastnosti rozhraní byly porovnány s odpovídajícími jednovrstvými pásky a dvouvrstvými CoSiB/FeSiB (Co/Fe) pásky detailně zkoumanými již dříve v bakalářské práce. Všechny pásky byly připraveny rychlým …více
Abstract:
The diploma work is devoted to the complex structural and magnetic investigations of the soft magnetic amorphous bilayered Co69Fe2Cr7Si8B14/Co59Fe12Cr7Si8B14 (Co/Co) ribbons. Their surface, bulk, and interface properties are compared with the properties of corresponding singleayered ribbons and the CoSiB/FeSiB (Co/Fe) bilayered ribbons analyzed previously in the bachelor work. All samples were prepared …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: Ondřej Životský
  • Oponent: Vladimir Tsepelev

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Univerzitní studijní programy

Magisterský studijní program / obor:
Nanotechnologie / Nanotechnologie