Theses 

Prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku – Ivana FUČÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ivana FUČÍKOVÁ

Bakalářská práce

Prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku

Prevention of dental caries in children of primary school age

Anotace: Teoretická východiska: Postoj k dentální hygieně je velice důležitý již od raného dětství. Velký vliv na správnou dentální hygienu dětí má nejen rodina, ale také stomatolog, který ve spolupráci se sestrou provádí pravidelné preventivní prohlídky. Cílem bakalářské práce bylo zjistit znalosti a dovednosti dětí v oblasti dentální hygieny a péče o vlastní chrup. Dále byla provedena edukace dětí v oblasti orální hygieny. Metoda: V bakalářské práci byla použita kombinace kvalitativně-kvantitativní metody výzkumu, technikou dotazování a pozorování. Kvantitativní šetření bylo provedeno metodou dotazování, technikou dotazníkového šetření u dětí čtvrtých a pátých tříd Základní školy Jemnice a Základní školy Dačice. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 85 žáků. Návratnost dotazníků byla 100 %. Po získání všech dotazníků byl proveden přepis do elektronické podoby a zapsání výsledků do grafů. Následně bylo provedeno statistické zpracování. Kvalitativní metoda spočívala v pozorování tří žáků ve věku šesti, osmi a devíti let a následným rozhovorem s nimi. Děti byly pozorovány dva dny skrytě bez jakékoliv edukace, poté byly edukovány ve zkoumaných oblastech. Všechny dny bylo pozorováno stravování dětí, metody dentální hygieny a především používané dentální pomůcky. Den po edukaci byly děti znovu pozorovány. Další pozorování probíhalo týden po edukaci a bylo zaměřeno na stejné oblasti. Po pozorování děti jednotlivě odpovídaly na předem daných 22 otázek týkajících se stravování, dentální hygieny, pomůcek, stomatologických prohlídek a strachu z nich.

Abstract: Theoretical background of the thesis: The attitude towards dental hygiene is very important from early childhood. Great influence on proper dental hygiene of children is not only imposed by the family but also by the dentist, who is doing regular preventive check-ups in collaboration with his nurse. The goal of this thesis is to provide an insight into the knowledge of dental hygiene with children, and to observe how they put this knowledge into practice. The Method: this thesis concludes a combination of qualitative and quantitative research methods, interviewing techniques and observation. The quantitative survey was conducted by interviewing and using a questionnaire survey among fourth and fifth grade children at primary schools in Jemnice and in Dačice. The questionnaire was filled in by 85 students. The response rate was 100%. All questionnaires were transcribed into electronic form and the results were written into graphs. The statistical processing was performed subsequently. The qualitative method consisted of observations of three children aged six, eight and nine and it was followed by an interview with them. The children were secretly observed for two days without any education, then they were educated in the surveyed area, the oral hygiene. For the education professional literature was used. Children's diets, methods of dental hygiene and most importantly dental equipment used for everyday routine were observed on all days. The day after the education the children were observed again. Another observation took place a week after education and was focused on the same area. After observation children individually responded to 22 given questions related to food, dental hygiene, dental tools, check-ups and fear thereof.

Klíčová slova: dentální hygiena, prevence, stomatolog, sestra, zdraví

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 8. 2015
  • Zveřejnit od: 10. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Iva Brabcová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.8.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 8. 2015 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=42860 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

FUČÍKOVÁ, Ivana. Prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 17:47, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz