Marek Pszczolka

Bakalářská práce

Záznamník sériového přenosu (RS232)

Serial Communication Logger
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na záznam dat příchozích ze sériové linky RS232. Tyto data jsou poté ukládána na libovolné paměťové médium (v tomto případě SD karta). Cílem je navrhnout hardwarovou jednotku a obslužný software, které umožní záznam dat na již zmíněné paměťové médium. Tyto data je pak možno přenést a zobrazit počítači. Teoretická část je věnována použitým hardwarovým částem a praktická …více
Abstract:
This bachelor thesis is oriented on data logging that arrivals from serial interface RS232. These data are saved to any memory medium (in these case it is an SD card). The main goal of this project is to develop a hardware unit and utility software, which will make possible data logging to already mentioned memory medium. It is possible to transfer these data and display on regular computer. Theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Michal Krumnikl
  • Oponent: Martin Milata

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Mobilní technologie