Ondřej Martiník

Bachelor's thesis

Fotokatalyzátory a jejich funkce při odstraňování dusitanů a dusičnanů ve vodách

Photocatalysts and threir function in water cleaning from nitrite and nitrate
Abstract:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá ověřováním literárních poznatků a studiem odstraňování dusitanů a dusičnanů z vod pomocí fotokatalýzy. V rámci práce byl testován vliv množství fotokatalyzátoru, vliv koncentrací dusitanů a dusičnanů, vliv pH a vliv organického modifikátoru. Testy byly provedeny pro klasický fotokatalyzátor P 25 a pro TiO2 vázaný na kaolinu. Pro účely vyhodnocení experimentů byla …more
Abstract:
The present thesis discuss the verification of knowledge and literary study of nitrite and nitrate removal from water by photocatalysis. The thesis tested the influence of quantity of photocatalyst, the effect of nitrite and nitrate concentrations, pH influence and the influence of organic modifier. Tests were carried out for classical photocatalyst P 25 and TiO2 bound to kaolin. For evaluation purposes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2011
  • Supervisor: Hana Otoupalíková
  • Reader: Kamila Kočí

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava