Ondřej Martiník

Bakalářská práce

Fotokatalyzátory a jejich funkce při odstraňování dusitanů a dusičnanů ve vodách

Photocatalysts and threir function in water cleaning from nitrite and nitrate
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá ověřováním literárních poznatků a studiem odstraňování dusitanů a dusičnanů z vod pomocí fotokatalýzy. V rámci práce byl testován vliv množství fotokatalyzátoru, vliv koncentrací dusitanů a dusičnanů, vliv pH a vliv organického modifikátoru. Testy byly provedeny pro klasický fotokatalyzátor P 25 a pro TiO2 vázaný na kaolinu. Pro účely vyhodnocení experimentů byla …více
Abstract:
The present thesis discuss the verification of knowledge and literary study of nitrite and nitrate removal from water by photocatalysis. The thesis tested the influence of quantity of photocatalyst, the effect of nitrite and nitrate concentrations, pH influence and the influence of organic modifier. Tests were carried out for classical photocatalyst P 25 and TiO2 bound to kaolin. For evaluation purposes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: Hana Otoupalíková
  • Oponent: Kamila Kočí

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou