Bc. Petr Popovský

Bakalářská práce

Přehled vlivu meteorologických parametrů na degradaci signálu optických i radiových spojů

Summary of meteorologic parameters causing signal degradation in optical and radio link
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá popisem optického bezkabelového spoje a vlivu atmosférických jevů (především větru) na útlum signálu. Dále tato práce obsahuje výsledky statisticky zpracovaných dat z experimentálního spoje na Milešovce a porovnání s anemometrickými záznamy rychlosti větru.
Abstract:
This bachelor work deals with the description of free space optics communications and the influence of atmospheric phenomena (mainly wind) in the signal attenuation. The thesis contains the results of statistically processed data from the experimental link Milešovka and comparison with anemometric records of wind speed.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Ondřej Fišer, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Popovský, Petr. Přehled vlivu meteorologických parametrů na degradaci signálu optických i radiových spojů. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky