Lukáš Smolka

Bakalářská práce

Programovatelný prvek systému inteligentní domácnosti

Programmable Part of Intelligent House System
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o dnes používaných systémech a protokolech, které dělají z obyčejných domácností chytré, či inteligentní domácnosti. Jsou zde popsány nejpoužívanější systémy v různých směrech a to jak ve směru zpříjemnění žití, tak v úsporách, i ve směru bezpečnosti. Podrobněji se zde rozebrán bezdrátový protokol Z-Wave, jeho přenosy, funkce a síťové rozdělení. Popsána se zde i možnost …více
Abstract:
This bachelor thesis discusses about today most used systems and protocols, which makes smart or intelligent household from ordinary one. There are described the most used systems in various directions. First is for make life more pleasant, second is for safe some money and the last is for safety. There is more described wireless protocol Z- wave, its transfers, functions and mesh sorting. Also there …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Jiří Kulhánek
  • Oponent: Jaromír Škuta

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Aplikovaná informatika a řízení