Lukáš Smolka

Bachelor's thesis

Programovatelný prvek systému inteligentní domácnosti

Programmable Part of Intelligent House System
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o dnes používaných systémech a protokolech, které dělají z obyčejných domácností chytré, či inteligentní domácnosti. Jsou zde popsány nejpoužívanější systémy v různých směrech a to jak ve směru zpříjemnění žití, tak v úsporách, i ve směru bezpečnosti. Podrobněji se zde rozebrán bezdrátový protokol Z-Wave, jeho přenosy, funkce a síťové rozdělení. Popsána se zde i možnost …more
Abstract:
This bachelor thesis discusses about today most used systems and protocols, which makes smart or intelligent household from ordinary one. There are described the most used systems in various directions. First is for make life more pleasant, second is for safe some money and the last is for safety. There is more described wireless protocol Z- wave, its transfers, functions and mesh sorting. Also there …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2015
  • Supervisor: Jiří Kulhánek
  • Reader: Jaromír Škuta

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta strojní

Bachelor programme / field:
Strojírenství / Aplikovaná informatika a řízení

Theses on a related topic