Mgr. Jan Zezulčík

Master's thesis

Právo, sexuální delikt a jeho pachatel (aktuální právní a psychologické otázky)

Law, Sexual Crime and Offender (Topical Legal and Psychological Problems)
Abstract:
V této práci se zabývám psychologickými a právními aspekty sexuálních deliktů. Popsal jsem zde vývoj pohledu na vztah morálky, práva a sexuologie a vysvětlil pojmy sexuálně normální chování a sexuálně patologické chování. V další kapitole jsem se zabýval jednotlivými druhy parafilií, jejich definováním a u těch nejčastějších či nejzávažnějších nastíněním profilu parafilního jedince. Ve druhé polovině …more
Abstract:
In this work I deal with psychological and juridical aspects of sexual delicts. . I described here the evolution of the view on the relationship of the moral, the law and the sexology, and I explained the terms of sexually normal behaviour and sexually pathological behaviour. In the following chapters I dealt with individual kinds of paraphilia and their definitions and, in the cases of the most frequent …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 6. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 9. 2007
  • Supervisor: JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta