Robin Hrňa

Bakalářská práce

Formy interní komunikace a jejich náklady ve stavebním podniku

Internal Communication Channels and their Costs in a Construction Company
Anotace:
Cílem bakalářské práce je na základě analýzy systému interní komunikace ve vybraném podniku formulovat návrhy na zefektivnění stávajícího stavu. Za tímto účelem byla provedena analýza vnitřních dokumentů, které oblast interní komunikace upravují. Jednalo se zejména o podnikovou strategii, etický kodex, personální politiku a organizační strukturu podniku. Zcela zásadní roli při tom hrála vnitropodniková …více
Abstract:
The goal of the bachelor's thesis is based on the analysis of the system of internal communication in a selected company and formulate proposals for streamlining the current situation. For this purpose, an analysis of internal documents governing the area of internal communication was performed. These were mainly the company's strategy, code of ethics, personnel policy and organizational structure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 7. 2020
  • Vedoucí: Jiří Franek
  • Oponent: Alice Szmekova

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika podniku