Jiří Frýdl

Bakalářská práce

Rozpoznávání obrazu v prostředí NI Vision Builder

The Image Recognition in NI Vision Builder Environment
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá možností rozpoznávání obrazu v prostředí NI Vision Builder. Cílem práce bylo popsat využití kamer v průmyslovém prostředí, uživatelské prostředí, základní obrazové filtry a nastavení systému snímání. Podstatnou částí této práce bylo vyzkoušet komunikaci s hardwarem. Následně byly popsány vzorové úlohy zpracovávající obraz z IP kamery, WEB kamery a obraz ze souboru. V …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with usage of software NI Vision Builder to image recognition. The aim of the bachelor thesis was to describe use of video cameras in industrial environment, user interface, basic image filters and sensing system setting. Essential part of this work was to try communication with hardware. Subsequently the sample tasks processing image from IP video camera, WEB camera and image …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: Jiří Kulhánek
  • Oponent: Jaromír Zavadil

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Aplikovaná informatika a řízení