Tomáš Duda

Disertační práce

Robustní algoritmy řízení dynamických systémů

Robust algorithms for control of dynamic systems
Anotace:
Disertační práce se zabývá návrhem robustních algoritmů řízení pracujících v klouzavých módech s využitím metody syntézy řízení nelineárních dynamických systémů nazývané metodou agregace stavových proměnných. Tato metoda umožňuje snadný návrh nerobustních (je potřeba znát matematický model řízeného subsystému a působící poruchy) i robustních algoritmů řízení (nevyžadují přesnou znalost matematického …více
Abstract:
This thesis deals with the design of robust control algorithms working in sliding mode using the state variables aggregation method. This procedure allows easy design of nonrobust (the knowledge of the mathematical model of controlled subsystem and operating disturbances are required) and robust control algorithms (precise knowledge of the mathematical model and operating disturbances are not required …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2015
  • Vedoucí: Antonín Víteček
  • Oponent: Milan Heger, Vladimír Vašek, Vojtěch Veselý

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Doktorský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Automatizace technologických procesů