Hana Gebauerová

Diplomová práce

Srovnání specifických ekotoxikologických zkoušek pro p-fenylendiamin, včetně jeho sorpce na běžný typ jílového minerálu

The comparison of specific ecotoxicological tests for p-phenylenediamine, including sorption of the usual type clay mineral
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá hodnocením toxicity p-fenylendiaminu, používaného především v textilním průmyslu, za pomocí ekotoxikologických biotestů. Protože je p-fenylendiamin toxický, může po jeho úniku do odpadních vod z textilních závodů dojít ke znečistění životního prostředí a narušení přírodního vývoje jak flory, tak fauny. Z tohoto důvodu byl použit jeden z nejefektivnějších způsobů odstranění …více
Abstract:
This thesis deals with the evaluation of the toxicity of p-phenylenediamine used mainly in the textile industry, using ecotoxicological biotests. Because it is the p-phenylenediamine toxic, it may lead to escape into the waste water from textile industry and cause environmental pollution and disruption of the natural process of both flora and fauna. For this reason, one of the most effective ways to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: Jiří Pavlovský
  • Oponent: Jana Kukutschová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava