Theses 

Český znakový jazyk v komunikaci slyšících rodičů a jejich dítěte s těžkým sluchovým postižením – Bc. Kateřina Balová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kateřina Balová

Bakalářská práce

Český znakový jazyk v komunikaci slyšících rodičů a jejich dítěte s těžkým sluchovým postižením

Czech sign language in communication between hearing parents and their severe hearing impaired child.

Anotace: Bakalářská práce se věnuje postavení českého znakového jazyka v komunikaci slyšících rodičů a jejich dítěte s těžkým sluchovým postižením. Český znakový jazyk je vnímán jako efektivní komunikační systém, který umožňuje rodičům funkčně komunikovat se svým dítětem. Od funkční komunikace se odvíjí socializace a zdravý rozvoj osobnosti dítěte. Teoretická část práce se zaměřuje na popis pojmu sluchové postižení a charakteristiku dítěte s těžkým sluchovým postižením. Zabývá se komunikací s bližším zaměřením na komunikaci s dítětem s těžkým sluchovým postižením a důsledky, které s sebou může nést nefunkční komunikace. V závěru se věnuje komunikačním formám. Praktická část práce objasňuje metodologii výzkumného šetření a zaměřuje se na analýzu a shrnutí výzkumných dat. Záměrem je zjistit, v jaké míře je český znakový jazyk v komunikaci využíván, jaký k němu rodiče zaujímají postoj, jakým způsobem si jej osvojují a kdo podpořil jejich rozhodnutí používat tuto komunikační formu.

Abstract: The bachelor thesis deals with the role of the Czech sign language in communication among hearing parents and children with severe hearing impairment. The Czech sign language has been regarded as an effective communication system that allows parents to interact funcionally with the child. Socialization and healthy development of the child's personality are based on functional communication. The theoretical part focuses on the description of the concept of hearing impairment and the characteristics of a child with severe hearing impairment. It deals with communication with a specific orientation on communication with a child with severe hearing impairment and the consequences that may entail dysfunctional communication. In the end, various forms of communication are described. The practical part explains the methodology of the research and focuses on the analysis and summary of research data. The aim is to determine to what extent is the Czech sign language used in communication, parents´attitude and acquisition of the language and who supported their decision to use the form of communication.

Klíčová slova: český znakový jazyk, komunikace, slyšící rodiče, dítě s těžkým sluchovým postižením, důsledky nefunkční komunikace, komunikační formy, socializace, zdravý rozvoj dítěte, czech sign language, communication, hearing parents, child with severe hearing impairment, consequences of dysfunctional communication, forms of communication, socialization, healthy development of the child´s personality

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jana Pavelková
  • Oponent: PhDr. Lenka Hricová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 04:06, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz