Monika Kubačková

Bachelor's thesis

Hodnotenie finančného zdravia vybraného subjektu finančného trhu

Financial Health Assessment of the Selected Financial Market Entity
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá hodnotením finančného zdravia vybraného subjektu finančného trhu. Táto práca má celkom 5 kapitol vrátane úvodu a záveru. Druhá kapitola je zameraná na teoretickú časť bakalárskej práce, tretia kapitola je rozdelená na teoretickú a praktickú časť a štvrtá kapitola je praktická. V druhej kapitole sú bližšie popísané základné pojmy viackriteriálneho rozhodovania a samotné metódy …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the evaluation of the financial health of a selected financial market entity. This work has a total of 5 chapters, including introduction and conclusion. The second chapter is focused on the theoretical part of the bachelor thesis, the third chapter is divided into theoretical and practical part and the fourth chapter is practical. The second chapter describes in more …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2022
  • Supervisor: Martina Borovcová
  • Reader: Iveta Ratmanová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava