Theses 

Vlivy zemědělského managementu a lokálních krajinných prvků podhorských luk a pastvin (Nové Losiny, Hrubý Jeseník) na struktura společenstev pavouků (Araneae) a sekáčů (Opiliones). – Jan OSTŘANSKÝ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jan OSTŘANSKÝ

Bakalářská práce

Vlivy zemědělského managementu a lokálních krajinných prvků podhorských luk a pastvin (Nové Losiny, Hrubý Jeseník) na struktura společenstev pavouků (Araneae) a sekáčů (Opiliones).

Effects of agricultural management and local landscape features of submontane meadows and pastures (Nové Losiny, Hrubý Jeseník) on the community structure of spiders (Araneae) and harvestmen (Opiliones).

Anotace: Trvalé travní porosty jsou obhospodařovány pomocí nejrůznějších forem zemědělského managementu, přičemž jejich lokální heterogenitu mohou zvýšit různé typy okrajů, vhodně členící velké půdní bloky. Jako vhodná skupina k zhodnocení vlivu managementu a těchto krajinných prvků na druhovou pestrost travních ekosystémů byli vybráni pavoukovci (Arachnida), konkrétně pavouci (Araneae) a sekáči (Opiliones). Na modelové lokalitě podhorských luk a pastvin v oblasti přírodní rezervace Přemyslovské sedlo byl testován vliv seče, pastvy, kombinace seče a pastvy a absence managementu a přítomnosti dvou typů krajinných prvků (meze, remízy). Vzorkování proběhlo metodou Moerickeho misek. Celkem bylo odchyceno 1631 pavoukovců, z toho 1408 pavouků ve 43 druzích a 223 sekáčů ve třech druzích. Vlivy zemědělských managementů a krajinných prvků byly testovány pomocí mnohorozměrných analýz. Okamžitý vliv managementu na pavoukovce byl obecně neprůkazný, na konkrétní druhy sekáčů (Phalangium opilio a Platybunus bucephalus) měla negativní dopad seč. Dlouhodobý pozitivní vliv na heterogenitu společenstva pavouků se prokázal u kombinace pastvy a seče. Odezva sekáčů byla na hranici průkaznosti, přítomné druhy se se zvýšenou měrou vyskytovaly na plochách ošetřovaných dlouhodobě extenzívní sečí. Přítomnost remízů měla na společenstva pavoukovců prokazatelný pozitivní vliv, se zvyšující se vzdáleností od nich klesala početnost mnoha druhů, výjimku představují druhy Pardosa palustris, Pachygnatha degeeri a Linyphia pusilla. U sekáčů se prokázala negativní odezva na zvyšující se vzdálenost od remízu u druhu Platybunus triangularis. Vliv přítomnosti mezí se neprokázal. Management pomocí extenzívně prováděné seči (jednou za rok, případně postupně po částech) a kombinace pastvy a seče, respektive přítomnost remízů se ukázaly jako přínosné pro diverzitu společenstev pavoukovců trvalých travních porostů podhorských luk a pastvin.

Abstract: Permanent grasslands are managed through a variety of agricultural management treatments and their local heterogeneity can be increased due to various types of local landscape features, appropriately dividing large areas. Arachnids (Arachnida), more specifically spiders (Araneae) and harvestmen (Opiliones) were chosen as model organisms for the evaluation of the agricultural management and local landscape features´ impact on species diversity of grassland ecosystems. The effects of mowing, grazing, combination of mowing and grazing and management absence, and presence of local landscape features (tree groves and grass baulks) were tested on the model locations of submontane meadows and pastures of Přemyslovské sedlo. Using pan trapping altogether 1631 arachnid specimen were collected, out of which were 1408 spider specimen belonging to 43 species and 223 harvestmen specimen belonging to three species. Impacts of agricultural management types and local landscape features were tested using multivariate analyses. Short-term impacts of agricultural management on arachnids were generally inconclusive, with the exception of mowing that had a negative impact on harvestmen species Phalangium opilio and Platybunus bucephalus. The long-term impact of combination of mowing and grazing proved to have a significant positive impact on spiders´ species richness. Harvestmen assemblage was positively affected by long-term mowing, even though the results were in the edge of statistical significance. The presence of tree groves proved to have a positive impact on many spider species; their abundance decreased with increased distance from tree groves with the exception of Pardosa palustris, Pachygnatha degeeri and Linyphia pusilla, which preferred open areas. Harvestman species Platybunus triangularis also responded negatively to increased distance from tree groves. The impact of grass baulks on arachnids was not statistically significant. Out of the tested types of agricultural management, extensive mowing and combination of grazing and moving along with the presence of tree groves turned out to be the most beneficial for the diversity of arachnids of submontane meadows and pastures.

Klíčová slova: trvalé travní porosty, pavouci, sekáči, management, pastva, seč, krajinné prvky

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 8. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Monika Mazalová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=220896 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

OSTŘANSKÝ, Jan. Vlivy zemědělského managementu a lokálních krajinných prvků podhorských luk a pastvin (Nové Losiny, Hrubý Jeseník) na struktura společenstev pavouků (Araneae) a sekáčů (Opiliones).. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 08:36, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz