Radka Caisová

Bakalářská práce

Zvedací zařízení na motocykl

Lifting Equipment for Motorcycle
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zvedacího zařízen pro motocykl. Součástí práce je rešerše zvedacích zařízení. V dalších kapitolách jsou navrženy možnosti pneumatických obvodů pro zvedák a také jeho konstrukční řešení. Konstrukční řešení je spočítáno. Je vyřešen jeden z návrhů, pro který jsou vybrány vhodné pneumatické komponenty. Řešení je doplněno o kontrolu průtokové propustnosti pneumatického …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with design of lifting device for motorcycle. Part of the thesis is a survey of lifting equipment. In the next chapters the possibilities of the pneumatic circuits for the lifter and its design are suggested. The design solution is counted. One of the proposal is solved and suitable pneumatic components are selected. The solution is complemented by the flow permeability of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: Lukáš Dvořák
  • Oponent: Tomáš Číp

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení

Práce na příbuzné téma