Lukáš Mýdlo

Bachelor's thesis

Simulace světelně řízené křižovatky

Simulation of Light Controlled Crossroad
Abstract:
MÝDLO, L. Simulace světelně řízené křižovatky: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy, 2011, 45 s. Vedoucí práce: Dorda, M. Bakalářská práce se zabývá simulací světelně řízené křižovatky. Cílem této práce je vytvořit v prostředí Witness simulační model vybrané světelné křižovatky a na základě reálných dat z provozu tento model validovat. Práce …more
Abstract:
MÝDLO, L. Simulation of Light Controlled Crossroad: Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of mechanical Engineering, Institute of Transport, 2011, 45 p. Thesis head: Dorda, M. The Bachelor Thesis deals with simulation of light controlled crossroad. The aim of this work is to create a simulation model of a selected light controlled crossroad in Witness and then on …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2011
  • Supervisor: Michal Dorda
  • Reader: Lenka Landryová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta strojní

Bachelor programme / field:
Strojírenství / Dopravní technika a technologie