Jan Krečmer

Bakalářská práce

Využití vodních paprsků pro těžbu bloků na vybraných lokalitách ČR

Use of liquid jet for mining of blocks at selected locations in CR
Anotace:
Tato bakalářská práce popisuje principy využití vysokotlakého vodního paprsku k obrábění a blokové těžbě hornin a to především pískovců v České republice. V první části je uvedeno základní rozdělení kapalinových paprsků a stručný popis zařízení pro generaci vysokotlaké kapaliny, zaměřený hlavně na plunžrová čerpadla. Hlavní náplní této práce je použití tzv. rotačních vodních paprsků při blokové těžbě …více
Abstract:
This workdescribesthe principle of usinghigh pressurewater jetto cutand blockextractionof rocks, especially sandstonesin the Czechrepublic.The first partdescribed thedistribution ofliquid-jets anda brief description offacilitiesfor the generation ofhigh-pressureliquidfocusedmainly on theplungerpump. The mainconcern of thisworkis the use ofrotatingwater jetstoblockrockmining, focusing on sandstone.The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: Petr Jandačka
  • Oponent: Pavel Barták

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava