Theses 

Socioekonomické a demografické souvislosti spotřeby potravin domácností v České republice – Bc. Šárka Odrážková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Šárka Odrážková

Diplomová práce

Socioekonomické a demografické souvislosti spotřeby potravin domácností v České republice

The socioeconomic and demographic context of food consumption of the households in the Czech Republic

Anotace: Závěrečná práce je zaměřena na analýzu socioekonomických a demografických souvislostí spotřeby potravin. Teoretická část práce se věnuje rešerši odborné literatury zabývající se problematikou regionálních disparit a spotřeby potravin. V této části jsou rovněž vymezeny zvolené socioekonomické a demografické indikátory a podobně koncipované přístupy k problematice spotřeby potravin. V praktické části práce je uvedena stručná charakteristika vybraných územních jednotek, které jsou prostřednictvím dvou shlukových analýz rozděleny do shluků na základě jejich podobnosti/nepodobnosti ve zvolených indikátorech. Na základě výsledků shlukových analýz bylo zjištěno, že v rámci zkoumaných územních jednotek existuje jistá souvislost mezi vybranými socioekonomickými a demografickými indikátory a spotřebou potravin v domácnostech. V závěru práce jsou uvedena doporučení pro zlepšení situace v problémových regionech.

Abstract: The thesis is focused on analysis of the socioeconomic and demographic context of food consumption. The theoretical part of the thesis is devoted to literary review of resources which is focused on regional disparities and food consumption. In the theoretical part are defined the selected socioeconomic and demographic indicators and similarly conceived approaches of food consumption. In the practical part of the thesis is introduced a brief description of selected territorial units, which are divided into clusters by the cluster analysis based on their similarity/dissimilarity in selected indicators. Based on the results of both cluster analyzes it was found that there is a certain context between the selected socioeconomic and demographic indicators and food consumption in households in the analyzed territorial units. Recommendations for improvement in underdeveloped regions are made in the end of the thesis.

Klíčová slova: regiony soudržnosti (NUTS 2), regionální disparity, spotřeba potravin, socioekonomické indikátory, demografické indikátory, shluková analýza

Keywords: cohesion regions (NUTS 2), regional disparities, food consumption, socioeconomic indicators, demographic indicators, cluster analysis

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/53070 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 03:03, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz