Theses 

Souvislost sebehodnocení se zpětnou vazbou na Facebooku – Mgr. Rachel Benatzká

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Mgr. Rachel Benatzká

Diplomová práce

Souvislost sebehodnocení se zpětnou vazbou na Facebooku

Connection between self-esteem and Facebook feedback

Anotace: Diplomová práce pojednává o souvislosti sebehodnocení se zpětnou vazbou získávanou na sociální síti Facebook. Jejím cílem bylo formou kvantitativního výzkumu zjistit, jak se pojí globální sebehodnocení s kvantitativní a kvalitativní zpětnou vazbou a zda se tato souvislost mění v závislosti na tom, zda zpětnou vazbu poskytují přátelé nebo cizí osoby. Teoretická část práce se zaměřuje jak na stěžejní pojmy sebehodnocení a zpětné vazby samostatně i v kontextu sociálních sítí, tak také na jejich souvislosti se sebeprezentací a dalšími psychologickými jevy. Výzkumu se účastnilo 242 uživatelů Facebooku ve věku 15-30 let, přičemž kritériem pro účast bylo aktivní členství ve facebookové skupině zaměřené na sdílení osobní tvorby. Pro online sběr dat byla využita Rosenbergova škála sebehodnocení (RSES) a vlastní dotazník zpětné vazby získávané na Facebooku. Byla zjištěna souvislost mezi sebehodnocením a oběma typy zpětné vazby od přátel, kvalitativní zpětnou vazbou od cizích osob a obecným pocitem vyloučení. Pro kvantitativní zpětnou vazbu od cizích osob nebyl nalezen vztah. Zároveň se se sebehodnocením silněji pojí zpětná vazba od přátel než od cizích osob. Výsledky naznačují, že určitý vliv na vztah sebehodnocení a zpětné vazby by mohla mít i preference určitého typu zpětné vazby. Práce uvádí také rozvahu nad možnými limity výzkumu a shrnuje výsledky ve světle předchozích studií provedených v dané oblasti.

Abstract: This thesis analyses connections between self-esteem and feedback on social media site “Facebook”. Its aim was to use quantitative research to uncover how global self-esteem relates to quantitative and qualitative feedback and also if this relation changes if the person giving the feedback is close to the receiver or if they’re a stranger. The theoretical part focuses on the fundamental concepts of self-esteem and feedback both separately and in the context of social media, as well as their relations with self-presentation and other psychological phenomena. The research group consisted of 242 Facebook users aged 15-30 years, who needed to be active members of a Facebook group focused on sharing personal artworks. Data were obtained online using Rosenberg Self-esteem Scale (RSES) and self-constructed Facebook feedback questionnaire. Connection with self-esteem was found for both quantitative and qualitative feedback from friends and also qualitative feedback from strangers and feeling of exclusion. No relation was found for quantitative feedback from strangers. Feedback from friends seems to be closer related to self-esteem compared to feedback from strangers. The findings also point to a possibility of preference of certain type of feedback having impact on relation between self-esteem and feedback.

Klíčová slova: sebehodnocení, self-esteem, sociální sítě, Facebook, social media, zpětná vazba, feedback, sebeprezentace, self-presentation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 2. 2019 20:15, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz