Dalibor Lang

Bakalářská práce

Kalkulace nákladů výroby koksu v OKK Koksovny, a.s.

Calculating Costs of Coke Production in OKK Koksovny, a.s.
Anotace:
Předmětem mé bakalářské práce bylo zhodnocení dosavadního systému kalkulací ve společnosti OKK koksovny, a. s. V první části práce jsou obecně popsány základní pojmy spojené s náklady a kalkulacemi. V druhé části je vysvětleno členění a řízení nákladů a kalkulační systém v dané společnosti. Na konci práce je popsáno použití kalkulačního vzorce, s následným vysvětlením jeho sestavování při kalkulaci …více
Abstract:
The subject of my bachelor thesis was an evaluation of the existing system of calculations in OKK koksovny, a. s. In the first part of the thesis the basic concepts associated with costs and calculations are described. The second part explains the cost structure and casting of the company. At the end of the thesis is described the use of calculation formula followed by an explanation of its computation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Karel Plunder
  • Oponent: Eva Švecová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu