Theses 

Product placement a jeho využití ve scénickém umění – Bc. Markéta Randáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Markéta Randáková

Diplomová práce

Product placement a jeho využití ve scénickém umění

Product Placement and its Use in Performing Arts

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá pojmem product placement a jeho využíváním ve scénickém umění. Teoretická část vymezuje pojmy z oblasti marketingu a scénického umění, ze kterých autorka dále vychází v praktické výzkumné části. Ta se věnuje otázce využívání product placementu v kontextu brněnských divadel a divadelních spolků. Výzkumná část práce vychází z dotazníkového šetření, které bylo provedeno ve spolupráci s vybranými divadelními subjekty, působícími na území statutárního města Brna. Práce si klade dva hlavní cíle a sice, určit míru obeznámenosti s pojmem product placement mezi výzkumným vzorkem a stanovit rozsah (ne)využívání této reklamní metody v rámci výzkumných jednotek. Práce také porovnává způsoby využívání této marketingové techniky brněnskými a zahraničními subjekty z oblasti scénického umění.

Abstract: This Master`s thesis deals with the concept of product placement and its use in performing arts. The theoretical part defines the concepts of marketing and performing arts, which the author uses later in practical research section. This section is dedicated to the question of utilization of product placement in the context of Brno theaters and theater companies. The research is based on a questionnaire survey, which was conducted in cooperation with selected theatrical entities operating in the City of Brno. The thesis has two main objectives namely to determine the degree of familiarity with the concept of product placement between the research sample and determine the extent of (non)use of this advertising methods within research units. This work also compares different ways of using this marketing technique between subjects from Brno and foreign ones.

Klíčová slova: product placement, marketing, reklama, legislativa, scénické umění, divadlo, Advertising, Legislation, Performing Arts, Theatre

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 14:01, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz