Bc. Zdeněk Fryš

Bachelor's thesis

Faktory ovlivňující výsledky voleb do zastupitelstva obce Hnojice - případová studie

Factors affecting the results of the local election in the municipality of Hnojice - case study
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou faktorů ovlivňujících volbu do obecního zastupitelstva obce Hnojice. Výsledky použité výzkumné metody – dotazníkového šetření – ukazují, jakým způsobem jednotlivé faktory ovlivňují voličské chování, a současně také, do jaké míry je v případě zastupitelstva této obce zásadní personalizace volby.
Abstract:
The bachelor thesis deals with factors which influence elections to the Hnojice municipal council. The results of the used research method – questionnaire survey – show how the individual factors influence electoral behaviour and simultaneously to what extent personalization of elections is important in case of the particular municipal council.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2017
  • Vedúci: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Andrea Smolková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií