Jana Muraňská

Diplomová práce

Ekonomické zhodnocení najíždění bloku nového zdroje 660 MW ve vybrané elektrárně

Economic Evaluation of the Start-up Block, a New Source of 660 MW at the Selected Plant
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá hodnocením najíždění nového zdroje o výkonu 660 MW ve vybrané elektrárně. Předmětem práce bude zhodnocení plánovaného a skutečného stavu investice výstavby nového výrobního bloku. Autorem práce bude sestavení plánovaných a budoucích příjmů společnosti, sestavení harmonogramu poskytování kapitálových výdajů na investici a stanovení odpisů. Dále je autorem práce provedeno …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the evaluation of the introduction of a new 660 MW power plant at a selected power plant. The subject of the thesis will be an evaluation of the planned and actual state of investment of construction of a new production block. The author of the thesis is about to prepare the company's plan and future income in order to prepare a timetable to provide capital expenditures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: Yveta Tomášková
  • Oponent: Miloslava Rusínová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin