Theses 

Cena ve veřejných zakázkách (ekonomické a právní aspekty) – Bc. Tereza Čuláková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Tereza Čuláková

Diplomová práce

Cena ve veřejných zakázkách (ekonomické a právní aspekty)

Price in Public Tenders (Economic and Legal Aspects)

Anotace: Diplomová práce se zabývá cenou ve veřejných zakázkách a jejími právními a ekonomickými aspekty. Vzhledem k nabytí účinnosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek, se práce částečně věnuje srovnání nové a staré právní úpravy. Začátek práce se věnuje krátkému exkurzu do tématu a vyjasňuje základní pojmy. Dále se pak věnuje ceně samotné, a to v pořadí v jakém se postupuje v průběhu zadávání veřejné zakázky, prvně tedy předpokládané hodnotě, poté nabídkové ceně, vysoutěžené ceně a konečně ceně realizované. Součástí práce je komparace se slovenskou právní úpravou. Závěrem je vyjádřen názor autorky na danou problematiku.

Abstract: The thesis deals with price in Public procurements and with its financial-law and economic aspects. Due to the entry into force of the new law on public procurement, the work is partly devoted to a comparison of the new and former legislation. First part of the diploma thesis is focused on a brief excursion into the topic and clarifies the basic concepts. This is followed by the chapter dealing with the price itself, in the order in which to proceed over the procurement, firstly to esti-mated value, then the offer price, the price of the tendered and finally the price of realization. Part of this work includes the comparison of the Slovak legislation. In conclusion, the author own view on the issue.

Klíčová slova: veřejná zakázka, cena veřejné zakázky, ekonomické a právní aspekty, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, public tender, price in the Public procurement, financial-law and economic aspects, Office for the Protection of Competition

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.
  • Oponent: JUDr. Michal Janovec, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 20:28, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz